نظر شما درباره سایت؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

عالی
آرا: 1
50% 
خوب
آرا: 1
50% 
ضعیف
آرا: 0
0% 

تعداد آرا  2
شروع رأی گیری  1393/05/17
پایان رأی گیری  1399/06/17